Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Nadace Terezy Maxové dětem, IČ: 285 14 319, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 725, jakožto pořadatel akce. Správce shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem konání akce TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem powered by ŠKODA AUTO („Akce“) v rozsahu nezbytném pro její řádnou organizaci a průběh.

Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, údaje o zemi a městě, ze kterého účastník pochází, název týmu, preferenci příběhu, který účastník svou účastí podpoří, pohlaví, rok narození, údaje o platbě registračního poplatku a počet absolvovaných kilometrů. Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, pokud má zájem se Akce účastnit. Jejich poskytnutí je nezbytné pro registraci účastníka, pokud neposkytne kterýkoli z těchto osobních údajů, není možné registraci provést. Právním základem pro zpracování je v tomto případě plnění smlouvy (registrace k Akci a evidence absolvovaných kilometrů) a plnění právních povinností, které se na správce vztahují (zpracování údajů o platbě). Správce zpracovává tyto osobní údaje manuálně v papírové podobě (při registraci na místě), jakož i automatizovanými prostředky v elektronické podobě.

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, město/země, podporovaný příběh, název týmu a absolvované kilometry může Pořadatel nadále užít ve výsledkové listině Akce jak na místě konání, tak je zveřejnit zejména na svých internetových stránkách www.teribear.cz, či jiným vhodným způsobem souvisejícím s propagací Akce. Údaje uvedené v tomto odstavci je možné dohledat na internetových stránkách www.teribear.cz po zadání jména účastníka i po skončení Akce, účastník však může kdykoli správce požádat o odstranění svých údajů.

Správce dále může zpracovávat e-mailovou adresu účastníka za účelem zasílání obchodních sdělení souvisejících s Akcí, případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po skončení Akce, marketingová či jiná sdělení týkající se charitativní činnosti správce, pokud účastník takové zpracování při registraci neodmítl. Ze zasílání obchodních sdělení se může účastník kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení nebo níže uvedených kontaktních údajů. K uvedenému zpracování dochází na základě oprávněného zájmu správce na jeho přímém marketingu a v souvislosti s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během Akce, s jejichž pořízením účastník svolil, mohou být použity k vlastní propagaci správce nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. Účastník může své svolení s použitím obrazového či zvukového záznamu kdykoli odvolat, pokud by tak však učinil bez rozumného důvodu, je povinen nahradit Nadaci škodu, která by jí takovým odvoláním vznikla. Účastí na Akci bere účastník na vědomí, že může docházet k pořízení obrazových i zvukových záznamů a podobizen pro výše uvedené účely.

Aktualizováno: 20. července 2022

 

Komu jsou osobní údaje předávány?

Správce používá pro zpracování uvedených osobních údajů následující zpracovatele:

 • společnost ET production s.r.o., se sídlem Thámova 221/7, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČ: 272 09 750, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 104659;
 • společnost CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, Praha 5, PSČ 140 00,
  IČ: 485 82 387, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 17474;
 • společnost Gappex s.r.o., se sídlem Na Cimbále 104/2, Praha 4, PSČ 143 00,
  IČ: 068 35 732, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 289441;
 • společnost NET Production s.r.o., se sídlem Za farou 816/67, Praha 5, PSČ 154 00, IČ: 033 73 045, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 230953; a
 • společnost ON-LINE SYSTEM s. r. o., se sídlem Vřesinská 280/20, Ostrava – Poruba,
  PSČ 708 00, IČ: 258 34 525, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 16591

Všichni tito zpracovatelé zajišťují technickou a organizační podporu nezbytnou pro řádné konání Akce. Zpracovatelé jsou povinni dodržovat dostatečná technická a organizační bezpečnostní opatření, a zpřístupnění osobních údajů se řídí smlouvou splňující příslušné požadavky GDPR.

Jaká má účastník práva?

Účastník může správce kdykoli požádat o osobní údaje, které o něm správce zpracovává, jakožto i informace o rozsahu zpracování, a správce je povinen mu tyto informace kdykoli poskytnout. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel.

Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování či výmaz jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Za určitých podmínek může účastník požadovat i právo na přenositelnost svých osobních údajů. V případě, kdy účastník udělil souhlas se zpracováním, učinil tak dobrovolně a má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit.

Za určitých okolností má účastník právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, zejména pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu.

Účastník má rovněž právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu s platnými právními předpisy.

Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování, zpravidla tedy po dobu trvání Akce či po dobu stanovenou právními předpisy, které se na správce vztahují. Po naplnění účelu zpracování budou osobní údaje bezpečně odstraněny.

Pokud je právním základem zpracování souhlas účastníka, dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže účastník souhlas před uplynutím této doby odvolá nebo omezí. V takovém případě správce přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro daný účel používat.

Kontaktní údaje správce

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průběhu Akce nebo v případě, pokud by účastník rád uplatnil svá výše uvedená práva, nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese:  info@terezamaxovadetem.cz nebo telefonicky na kontaktním čísle: +420 725 663 014.