7 387 460 Kč 369 373,00 km

Teribear hýbe Mladou Boleslaví: Powered by Škoda Auto

Základní informace

V rámci devátého ročníku charitativního happeningu TERIBEAR se s velkou radostí, po čtyřech letech, vracíme do Mladé Boleslavi.  I zde budou mít účastníci jedinečnou příležitost svým pohybem – chůzí či během – podpořit dobrou věc, a to v komunitním formátu akce, nikoli virtuálně .

Kdy a kde:

TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví: powered by Škoda Auto se koná ve středu 13. září, od 10:00 do 19:00 hod, v přírodním parku Štěpánka a zaregistrovat se k účasti můžete právě zde (registrace spustíme na konci srpna), případně na místě, v den konání akce. Regionální kolo v Mladé Boleslavi se uskuteční díky dlouhodobému partnerství se společností Škoda Auto, která sportovní happening TERIBEAR podporuje od roku 2015, a to jak finančně, tak účastí zaměstnanců či zapojením dobrovolníků.

Princip je jednoduchý:

Na speciálně vytyčené TERIBEAR trati přibližně 1,2 km dlouhé, pomocí startovního čísla, získaného po registraci,  se načítají kilometry pomoci, a to  během či chůzí. Není to soutěž a nejde o výkon. Happening si vzal za cíl přivést na TERIBEAR trať co nejširší veřejnost a společně, libovolně rychle či volným stylem, pomáhat. Za každý zdolaný kilometr putuje na pomoc dětem 20 Kč.

Komu společně pomůžeme:

Letos podpoříme děti v pěti vybraných dětských domovech, konkrétně DD Nymburk, DD Holice, DDŠ Býchory, DD Mladá Boleslav a DD Potštejn v aktivním kontaktu s jejich biologickou rodinou.

Věříme, že dítě by mělo vždy vědět, kam patří a v rámci systematické práce třeba také pochopit rodinné vzorce a složitosti či některá rozhodnutí rodičů. To vše hraje klíčovou roli v ukotvení dítěte a v budování jeho zdravé sebe hodnoty a náhledu na život. 

Chci pomoci jinak než pohybem:

Hledáte jiný způsob, jak se zapojit? a staňte členem rodiny TERIBEAR hned teď. Jeden za všechny, všichni za TERIBEARA!

Teribear QR kod

Propozice k akci
Datum: 13. září 2023
Místo: přírodní park Štěpánka, Mladá Boleslav
Začátek: 10 hod
Ukončení: 19 hod
Registrace: on-line zde na www.teribear.cz (brzy) anebo na místě akce
Registrační poplatek: 100 kč
Prodej registrací je uskutečňován jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012. Částka bude použita k podpoře opuštěných a ohrožených dětí pod patronátem nadace. V případě zájmu, může účastník částku libovolně navýšit.
Měření: startovní číslo s čipem měří kilometry na vytyčené TERIBEAR trati
Délka TERIBEAR trati: přibližně 1,2 km
Kategorie: individuální /muž, žena, dítě do 12 let/skupinová /týmy
Princip akce: chůzí či během na TERIBEAR trati sbírat kilometry pomoci. Za každý kilometr putuje 20 kč na pomoc dětem v dětských domovech.
Šatna a úschovna věcí: V prostoru startu a cíle se bude možné převléknout a uschovat věci v omezeném rozsahu, pořadatel neručí za odložené věci mimo prostory úschovny.
Zdravotní služba: Zdravotní služba bude zajištěna v očekávaných špičkových časech návštěvnosti.
Komu pomáháme: Dětem v pěti vybraných dětských domovech, konkrétně DD Nymburk, DD Holice, DDŠ Býchory, DD Mladá Boleslav a DD Potštejn v aktivním kontaktu s jejich biologickou rodinou.

 

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Nadace Terezy Maxové dětem, IČ 285 14 319, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, jakožto pořadatel akce. Správce shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem konání akce Teribear hýbe Mladou Boleslaví u v rozsahu nezbytném pro její řádnou organizaci a průběh.

Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, údaje o zemi a městě, ze kterého účastník pochází, pohlaví a rok narození. U zaměstnanců ŠKODA AUTO a.s. dále správce zpracovává název Organizační jednotky. Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, pokud má zájem se akce účastnit. Jejich poskytnutí je nezbytné pro registraci účastníka, pokud neposkytne kterýkoli z těchto osobních údajů, není možné registraci provést. Právním základem pro zpracování je v tomto případě plnění smlouvy (registrace k akci Teribear hýbe Mladou Boleslaví).

Správce zpracovává tyto osobní údaje manuálně v papírové podobě (při registraci na místě), jakož i automatizovanými prostředky v podobě elektronické. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, město/země, podporovaný příběh, název týmu a naběhané kilometry může nadále užít ve výsledkové listině akce jak na místě konání akce, tak je zveřejnit zejména na svých internetových stránkách www.teribear.cz, či jiným vhodným způsobem souvisejícím s propagací akce. Údaje uvedené v tomto odstavci je možné dohledat na internetových stránkách www.teribear.cz po zadání jména účastníka i po skončení akce, účastník však může kdykoli správce požádat o odstranění svých údajů.

Správce dále může na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zpracovávat e-mailovou adresu účastníka za účelem zasílání informací souvisejících s organizací akce, případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po skončení akce, marketingová či jiná sdělení týkající se charitativní činnosti správce, pokud účastník takové zpracování při registraci neodmítl. Ze zasílání obchodních sdělení se může účastník kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení nebo níže uvedených kontaktních údajů.

Správce používá pro zpracování uvedených osobních údajů následující zpracovatele: společnost CZECH-IN s.r.o., IČ: 485 82 387, se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ 140 00, společnost Gappex s.r.o., IČ: 068 35 732, se sídlem Na Cimbále 104/2, Praha 4, PSČ 143 00, společnost NET Production s.r.o., IČ: 03373045, se sídlem Za farou 816/67, Praha 5, PSČ 154 00 a společnost Visalajka s.r.o., IČ: 258 34 525 se sídlem Františkova 903/1, Praha 9, PSČ 198 00. Všichni tito zpracovatelé zajišťují technickou a organizační podporu nezbytnou pro řádné konání akce.

Účastník může správce kdykoli požádat o informace, které o něm správce zpracovává a správce je povinen mu tyto informace kdykoli poskytnout. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel.

Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování či výmaz jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Správce je též povinen o takové žádosti účastníka informovat příjemce, kterým osobní údaje poskytl. To neplatí v případě, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Za určitých podmínek může účastník požadovat i právo na přenositelnost svých údajů, též má právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, kdy účastník udělil souhlas se zpracováním, učinil tak dobrovolně a má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce, s jejichž pořízením účastník svolil, mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. Účastník může své svolení s použitím obrazového či zvukového záznamu kdykoli odvolat, pokud by tak však učinil bez rozumného důvodu, je povinen nahradit Nadaci škodu, která by jí takovým odvoláním vznikla.

Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování. Po naplnění účelu zpracování budou osobní údaje bezpečně odstraněny. Pokud je právním základem zpracování souhlas účastníka, dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže účastník souhlas před uplynutím této doby odvolá nebo omezí. V takovém případě správce přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro daný účely používat.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průběhu akce nebo v případě, pokud by účastník rád uplatnil svá výše uvedená práva, prosím kontaktujte společnost CZECH-IN s.r.o. emailem na teribearMB@c-in.eu. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@terezamaxovadetem.cz nebo telefonicky na +420 257 474 529.