TERIBEAR HÝBE MLADOU BOLESLAVÍ

Výsledková listina zde

 

Mladá Boleslav se ve středu 11.9. 2019 v parku Štěpánka připojila k Praze. Rozhýbala se na podporu vzdělávání a osobního rozvoje znevýhodněných dětí, které vyrůstají v ústavních zařízeních Středočeského a Královéhradeckého kraje.

3.232 boleslavských účastníků zdolalo 27 121 km kilometrů. ŠKODA AUTO, a.s., přetavila tuto metu do výtěžku 542 424 kč – částkou 20 Kč za každý zdolaný kilometr. V rámci výzvy ŠKOFit pro zaměstnance ŠKODA AUTO ho ještě navýšila o 38.200Kč. A při závěrečném ceremoniálu člen představenstva ŠKODA AUTO, pan Bohdan Wojnar, nakonec zaokrouhlil částku na rovných 600.000 kč!!

Mockrát děkujeme všem účastníkům a společnosti ŠKODA AUTO, a.s.!

Registrace

Registrace je možná pouze v době konání akce a po vyplnění registračního formuláře.

Cena za registraci čipu je 60 Kč. Příjmy z registrace jsou uskutečňovány jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012.

Účastník je přihlášen až po zaplacení platby za čip v hotovosti v místě konání akce – u registrační přepážky.

Čip je nepřenosný; účastní-li se více osob najednou, je nutné zajistit čip pro každého jednotlivého účastníka.

Účastníci ve věku do 15 let musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání časoměrného čipu.

Registrační formulář ke stažení ZDE

Souhlas zákonného zástupce dětí do 15 let ke stažení ZDE

Obecné informace

Pořadatelem akce „TERIBEAR HÝBE MLADOU BOLESLAVÍ ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM“ je Nadace Terezy Maxové dětem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, IČ: 285 14 319 a produkčně akci zajišťuje společnost CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO: 48582387, DIČ CZ48582387.

Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.

Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.

Čip je striktně nepřenosný; účastní-li se více osob najednou, je nutné zajistit čip pro každého jednotlivého účastníka. Organizátoři si vyhrazují právo účastníka akce vyloučit v případě, že účastník nepoužívá vlastní čip.

Účastníci jsou povinni respektovat pravidla akce a pokyny organizátorů. Každý účastník startuje výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.

Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celého běhu, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.

Akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je pořadatel oprávněn odsunout začátek akce nebo zrušit akci dle aktuální situace. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli akci zastavit nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech účastníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.). Poplatek za čip se účastníkům v takovém případě nevrací.

Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu. Účastníci nesmí využít žádné dopravní prostředky (např. kolo, koloběžku, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.). Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách, bez předchozího oznámení.

V každé vypsané kategorii (muži, ženy, děti do 12 let) získají první tři účastníci s nejvíce nachozenými/naběhanými km zajímavé ceny.

Dosažený čas a rychlost nebudou při vyhodnocování brány v potaz; jedinou výhodou k vyhodnocení je počet absolvovaných kol, ať už uběhnutých nebo ujitých, tedy počet absolvovaných kilometrů.

V prostoru startu/cíle bude možné uschovat věci v šatně s obsluhou (omezená kapacita), popřípadě využít kabiny pro převlečení.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo použít osobní údaje ve výsledkové listině akce a zároveň použít kontaktní údaje poskytnuté ve formuláři registrace pro zasílání informací související s organizací akce.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Nadace Terezy Maxové dětem, IČ 285 14 319, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, jakožto pořadatel akce. Správce shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem konání akce Teribear hýbe Mladou Boleslaví u v rozsahu nezbytném pro její řádnou organizaci a průběh.

Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, údaje o zemi a městě, ze kterého účastník pochází, pohlaví a rok narození. U zaměstnanců ŠKODA AUTO a.s. dále správce zpracovává název Organizační jednotky. Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, pokud má zájem se akce účastnit. Jejich poskytnutí je nezbytné pro registraci účastníka, pokud neposkytne kterýkoli z těchto osobních údajů, není možné registraci provést. Právním základem pro zpracování je v tomto případě plnění smlouvy (registrace k akci Teribear hýbe Mladou Boleslaví).

Správce zpracovává tyto osobní údaje manuálně v papírové podobě (při registraci na místě), jakož i automatizovanými prostředky v podobě elektronické. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, město/země, podporovaný příběh, název týmu a naběhané kilometry může nadále užít ve výsledkové listině akce jak na místě konání akce, tak je zveřejnit zejména na svých internetových stránkách www.teribear.cz, či jiným vhodným způsobem souvisejícím s propagací akce. Údaje uvedené v tomto odstavci je možné dohledat na internetových stránkách www.teribear.cz po zadání jména účastníka i po skončení akce, účastník však může kdykoli správce požádat o odstranění svých údajů.

Správce dále může na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zpracovávat e-mailovou adresu účastníka za účelem zasílání informací souvisejících s organizací akce, případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po skončení akce, marketingová či jiná sdělení týkající se charitativní činnosti správce, pokud účastník takové zpracování při registraci neodmítl. Ze zasílání obchodních sdělení se může účastník kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení nebo níže uvedených kontaktních údajů.

Správce používá pro zpracování uvedených osobních údajů následující zpracovatele: společnost CZECH-IN s.r.o., IČ: 485 82 387, se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ 140 00, společnost Gappex s.r.o., IČ: 068 35 732, se sídlem Na Cimbále 104/2, Praha 4, PSČ 143 00, společnost NET Production s.r.o., IČ: 03373045, se sídlem Za farou 816/67, Praha 5, PSČ 154 00 a společnost Visalajka s.r.o., IČ: 258 34 525 se sídlem Františkova 903/1, Praha 9, PSČ 198 00. Všichni tito zpracovatelé zajišťují technickou a organizační podporu nezbytnou pro řádné konání akce.

Účastník může správce kdykoli požádat o informace, které o něm správce zpracovává a správce je povinen mu tyto informace kdykoli poskytnout. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel.

Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování či výmaz jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Správce je též povinen o takové žádosti účastníka informovat příjemce, kterým osobní údaje poskytl. To neplatí v případě, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Za určitých podmínek může účastník požadovat i právo na přenositelnost svých údajů, též má právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, kdy účastník udělil souhlas se zpracováním, učinil tak dobrovolně a má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce, s jejichž pořízením účastník svolil, mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. Účastník může své svolení s použitím obrazového či zvukového záznamu kdykoli odvolat, pokud by tak však učinil bez rozumného důvodu, je povinen nahradit Nadaci škodu, která by jí takovým odvoláním vznikla.

Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování. Po naplnění účelu zpracování budou osobní údaje bezpečně odstraněny. Pokud je právním základem zpracování souhlas účastníka, dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže účastník souhlas před uplynutím této doby odvolá nebo omezí. V takovém případě správce přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro daný účely používat.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průběhu akce nebo v případě, pokud by účastník rád uplatnil svá výše uvedená práva, prosím kontaktujte společnost CZECH-IN s.r.o. emailem na teribearMB@c-in.eu. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@terezamaxovadetem.cz nebo telefonicky na +420 257 474 529.